ساخلەمیاتە/دکتور محمد رشید بەندی9-9-2023

بابەتێن گرێدای