رێ نامە/لدور سالا کوچی و چەند سەربور بمێھڤانداریا ملا بشیر بێ بادی8-7-2024

بابەتێن گرێدای